Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Jag accepterar
. .

Vägen mot klimatneutralitet och DB Schenkers klimatmål

Vid Rådsmötet den 21 februari 2007 enades EU:s miljöministrar om att minska utsläppen av växthusgaser inom EU med 20 procent till 2020.

Ett högre mål på 30 procent gäller om andra länder åtar sig utsläppsminskningar i en ny internationell klimatöverenskommelse.

Klimatförändringarna beror på människans utsläpp av växthusgaser*. Vi kan och måste bromsa denna utveckling genom att öka kunskapen och engagemanget - hos den offentliga sektorn, hos näringslivet och hos privatpersoner.

År 2005 släppte vi i Sverige ut 67 miljoner ton växthusgaser. Jämfört med år 2004 är det en minskning med 2,7 miljoner ton. Utsläppen ligger cirka 7 procent under 1990 års utsläpp.

Utsläppen från bostäder, jordbruk och avfall minskar – genom övergång från uppvärmning med olja till fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen – genom minskad djurhållning, och genom insamling av deponigas från avfallsupplag, deponeringsförbud, deponiskatt och kommunala avfallsplaner.

Däremot ökar utsläppen från transportsektorn. Enligt Naturvårdsverket så är det är främst de tunga transporterna som bidrar till ökningen. Det finns en koppling mellan utveckling av samhällsekonomin och transporter. En expanderande ekonomi genererar ökade godsvolymer som behöver transporteras.

Det är en gigantiskt utmaning som vårt samhället och transportbranschen i synnerhet har framför sig. DB Schenker Sverige knyter an till EU:s klimatmål och antar utmaningen. Till år 2020 skall DB Schenker ha nått EU tuffaste målsättning om en minskning av utsläpp av växthusgaser (för DB Schenker lika med koldioxid) med 30 % per transporterat ton.

Hinder på vägen är att globaliseringen leder till allt längre transportavstånd. Utlokalisering av företag och verksamheter från Sverige/Europa resulterar i ett ökat transportbehov – såväl råvaror som färdigprodukter transporteras fram och tillbaka över vårt klot. Vi lever i ett snabbt tidevarv - Krav på transporttider och snabba transporter kan motverka höga fyllnadsgrader i lastbärarna.

Vi måste också komma ihåg att transportnäringen redan har blivit mycket mer miljöeffektiv. Volvo Lastvagnar uppger att mellan år 1975 och 2005 har motorutvecklingen lett till att bränsleförbrukningen sjunkit med 37 procent.

Genom att hantera motorn eller rättare sagt växellådan på rätt sätt kan föraren spara in ytterligare 5 till 10 procent på bränsleförbrukningen. Därför kräver också Schenker av sina avtalstransportörer att de skall ha utbildning i sparsam körning. Alla åkerier som kör för DB Schenker får kostnadsfri tillgång till en interaktiv utbildning i sparsam körning, i trafiksäkerhet och i grundläggande miljökunskap.

Detta är positivt, men vi måste ändå komma ifrån vårt beroende av fossilt bränsle. På grund av växthuseffekten och på grund av att det är en resurs som inte nybildas. Det finns flera olika lovande spår; biogas, etanol, DME och syntetdiesel och på ännu längre sikt vätgas. Som transport- och logistikföretag hoppas vi därför på att man såväl på nationell som Eu-nivå i högre grad än idag underlättar omställningen från fossilt bränsle till förnyelsebart.  Idag är många åkerier villrådiga när det gäller att satsa på alternativbränslen. Inköp av ett nytt fordon är en investering i miljonkronorsklassen med en livslängd på över åtta år. Vi behöver ett alternativbränsle som man kan tanka från Luleå i norr till Italien i söder.

Transportbranschen har även blivit mer effektiv genom att logistiken i sig har utvecklats – genom ökad kompetens och genom olika former av IT-stöd. Vi talar gärna om kollektivtrafik för gods.  DB Schenker har ett trettiotal egna godsterminaler jämt fördelade över Sverige. Till och från dessa terminaler går linjetrafik på motsvarande sätt som kollektivtrafik på persontransportsidan. På detta sätt uppnår DB Schenker en fyllnadsgrad på nästan åttio procent. Utan godskollektivtrafik skulle varje företag få ordna sina egna godstransporter, s.k. Firmabilstrafik och med en mycket lägre fyllnadsgrad och fler transporter till följd. 

För godstransporter i storstadsregioner har DB Schenker utvecklat ett koncept, Citylogistik, som kombinerar elektroniska och fysiska flöden till nya rationella lösningar. Det innebär att vi kan erbjuda upplägg likt det vi idag utför för Stockholms Stad.

Våra myndigheter skulle kunna underlätta för godsets ”kollektivtrafik” - lastfordon med bevisat hög fyllnadsgrad – exempelvis genom att låta hämtnings- och distributionsfordon få åka i bussfiler och ordna med lastnings- och lossningszoner. Längre fordonskombinationer är också ett sätt och transportera godset effektivt.

Tyngre investeringar behövs också göras. Järnvägsnätet behöver utvecklas - kopplat till en ökad service för godstransporter, men inte på bekostnad av vägnätet. Vägtranspor-terna kommer på olika sätt att ytterligare kunna förbättra sin miljöeffektivitet t under de kommande 10 åren – förutsatt att standarden på vägnätet inte nedmonteras.

För att nå ett hållbart samhälle med ett hållbart transportsystem så är samarbete och dialog mellan transportköpare, logistikbranschen, forskarsamhället och myndigheter en av de allra viktigaste ingredienserna. (ovanstånde text är saxad från DB Schenkers Hållbarhetsredovisning 2006)

Faktakälla: Naturvårdsverket
Koldioxid från fossila bränslen står för cirka 80 procent av de totala utsläppen. Övriga växthusgaser är: Dikväveoxid, 11 %, kommer från jordbruk, avfall och industriprocesser.
Metan, 8 %, kommer främst från jordbruk och avfallsdeponier.
Fluorerade gaser (HFC, PFC och SF6) svarar för cirka 1,8 procent av de totala utsläppen.

Publiceringsdatum: 2013/06/13

Till sidans start